Regulament concurs online

CONTEST “Manufaktura 365”

1.Organizator:

Concursul organizat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/manufaktura_coffee_and_food/ si pagina de Facebook https://www.facebook.com/ManufakturaTheCoffeeShopRestaurant este conceput şi administarat de către SC. MANUFAKTURA CAFE & BISTRO SRL.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2.Locul de desfăşurare a concursului:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de Instagram Manufaktura The Coffee Shop Restaurant si pagina de Facebook Manufaktura The Coffee Shop Restaurant. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe aplicatia Instagram si/ sau Facebook.

3.Perioada de desfăşurare a concursului:

Perioada acestui concurs de Facebook este  intre 14 septembrie si 30 septembrie, iar extragerea va avea loc pe 1 octombrie, prin commentpicker.com.

Mecanismul de câştig este:
Tragere la sorţi prin intermediul site-ului https://commentpicker.com/dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform mecanismului descris. Rezultatul extragerii va fi publicat pe pagina de Instagram si pe pagina de Facebook de către echipa Manufaktura. Primul concurent din lista va fi declarat castigator (Bucuresti si Timisoara).

4.Mecanismul de concurs:

  1. Dai share pe profilul personal de facebook / story pentru instagram postarii de concurs.
  2. Comment la postare cu „#manufaktura365”.
  3. Asta e tot! Ai intrat in concurs.

Organizatorul îşi rezevă dreptul:

  1. De a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
  2. De a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului.
  3. De a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentuli regulament.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 16 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte.
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5.Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 16 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

 

6.Premii:

Premiul consta in 365 zile de cafea. Prin aceasta se intelege faptul ca persoana desemnata castigatoare are dreptul la o cafea gratuita pe zi, in orice locatie Manufaktura din Bucuresti si Timisoara, timp de 365 zile din momentul anuntarii castigatorului. 

7.Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 

 

8.Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

9.Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul http://manufakturacafe.ro  la secțiunea “Concurs”, zona Footer.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

10.Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de email office@manufakturacafe.ro.